Sửa chữa

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone Xs:                              Giá dịch vụ sửa chữa iPhone Xs Max:

   * Thay màn hình zin chính hãng:        Call               * Thay màn hình zin chính hãng:     Call       
   * Thay kính zin chính hãng:                 2100K          * Thay kính zin chính hãng:              3300K             
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         Call              
* Thay vỏ zin loại nhà máy:               Call    
   * Thay lưng kính zin chính hãng:        1200K          * Thay lưng kính zin chính hãng:     1400K
   * Thay dây nút nguồn:                          Call              
* Thay dây nút nguồn:                        Call
   * Thay dây cảm biến:                            Call              * Thay dây cảm biến:                          Call
   * Thay camera sau chính hãng:           Call             * Thay camera sau chính hãng:          Call
   * Thay camera trước chính hãng:        Call             * Thay camera trước chính hãng:      Call
   * Thay chân sạc chính hãng:                Call             * Thay chân sạc chính hãng:              Call
   * Thay loa trong chính hãng:                Call             * Thay loa trong chính hãng:              Call
   * Thay loa ngoài chính hãng:                Call            * Thay loa ngoài zin chính hãng:        Call
   * Thay pin zin chính hãng:                    Call            * Thay pin zin chính hãng:                   Call
   * Thay IC sạc:                                         Call          * Thay IC sạc:                                          Call

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone X:     
                       

   * Thay màn hình zin chính hãng:        6900K                                       
   * Thay kính zin chính hãng:                 1500K        
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         CALL
   * Thay lưng kính zin chính hãng:         800K
   * Thay dây nút nguồn chính hãng:       
800K
   
* Thay dây cảm biến chính hãng:         800K
   * Thay camera trước chính hãng:        800K
   * Thay camera sau chính hãng:           1500K
   * Thay loa trong chính hãng:                800K
   * Thay loa ngoài chính hãng:               800K
   * Thay pin zin chính hãng:                   1000K
   * Thay IC Sạc:                                        CALL
   
Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 8:                              Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 8 Plus:

   * Thay màn hình zin chính hãng:       2500K            * Thay màn hình zin chính hãng:    3300K       
   * Thay kính zin chính hãng:                 800K            * Thay kính zin chính hãng:               900K             
   * Thay vỏ zin nhà máy:                       1400K            
* Thay vỏ zin loại nhà máy:              1600K    
   * Thay dây nút nguồn:                          650K           
* Thay dây nút nguồn:                        800K
   * Thay dây cảm biến:                            600K            * Thay dây cảm biến:                         800K
   * Thay camera sau chính hãng:           900K            * Thay camera sau chính hãng:        1200K
   * Thay camera trước chính hãng:        600K            * Thay camera trước chính hãng:     800K
   * Thay chân sạc chính hãng:                700K            * Thay chân sạc chính hãng:             900K
   * Thay loa trong chính hãng:                500K            * Thay loa trong chính hãng:             600K
   * Thay loa ngoài chính hãng:                500K            * Thay loa ngoài zin chính hãng:      600K
   * Thay pin zin chính hãng:                    600K            * Thay pin zin chính hãng:                 800K
   * Thay IC sạc:                                         900K          * Thay IC sạc:                                      1000K

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 7:                              Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 7 Plus:

   * Thay màn hình zin chính hãng:       1150K            * Thay màn hình zin chính hãng:     2000K          
   * Thay kính zin chính hãng:                  600K            * Thay kính zin chính hãng:              700K     
   * Thay kính zin loại nhà máy:               500K            
* Thay kính zin loại nhà máy:            600K     
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         800K            
* Thay vỏ zin loại nhà máy:               900K    
   * Thay dây nút nguồn:                           450K           
* Thay dây nút nguồn:                        500K
   * Thay dây cảm biến:                             400K           
* Thay dây cảm biến:                          500K
   * Thay camera sau chính hãng:            700K           
* Thay camera sau chính hãng:        1200K
   * Thay camera trước chính hãng:      
 450K           * Thay camera trước chính hãng:     500K
   * Thay chân sạc trong máy:                  500K           
* Thay chân sạc trong máy:               550K
   * Thay IC wifi:                                         1200K
         * Thay IC Wifi:                                    1200K
   * Thay loa trong zin chính hãng:          400K
           * Thay loa trong zin chính hãng:        400K
   * Thay loa ngoài zin chính hãng:          400K          
* Thay loa ngoài zin chính hãng:        400K
   * Thay đệm home zin:                            400K          
* Thay đệm home zin:                          400K
   * Thay RON zin chính hãng:                  500K          
* Thay RON chính hãng:                      400K
   * Thay pin zin chính hãng:                     400K
          *Thay pin zin chính hãng:                   500K
   * Thay IC cảm ứng:                                
800K          
* Thay IC cảm ứng:                             1000K   
   * Thay IC sạc:                                        1000K          * Thay IC sạc:                                      1200K 

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 6s:                              
Giá dịch vụ sửa chữa 
iPhone 6s Plus:

   * Thay màn hình zin chính hãng:        850K            * Thay màn hình zin chính hãng:     1350K                  
   * Thay kính zin chính hãng:                 450K           
* Thay kính zin chính hãng:               500K        
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         600K           
* Thay vỏ zin loại nhà máy:               600K    
   * Thay dây nút nguồn:                          300K           
* Thay dây nút nguồn:                        350K
   * Thay dây cảm biến:                            300K          
* Thay dây cảm biến:                          300K
   * Thay camera sau chính hãng:           300K          
* Thay camera sau chính hãng:         800K
   * Thay camera trước chính hãng:        
3
00K           * Thay camera trước chính hãng:     350K
   * Thay chân sạc trong máy:                  
300K           * Thay chân sạc trong máy:               350K
   * Thay IC wifi:                                         
800K           * Thay IC Wifi:                                     1000K
   * Thay loa trong zin chính hãng:          
300K           * Thay loa trong zin chính hãng:        300K
   * Thay loa ngoài zin chính hãng:          300K          
* Thay loa ngoài zin chính hãng:        300K
   * Thay đệm home zin:                            300K          
* Thay đệm home zin:                          300K
   * Thay RON zin chính hãng:                  400K         
* Thay RON chính hãng:                      400K
   * Thay pin zin chính hãng:                     
350K          *Thay pin zin chính hãng:                   350K
   * Thay IC cảm ứng:                                
800K          * Thay IC cảm ứng:                              700K   
   * Thay IC sạc:                                          800K          * Thay IC sạc:                                       800K 

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 6:                              Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 6 Plus:

   * Thay màn hình zin chính hãng:        700K            * Thay màn hình zin chính hãng:       1100K                      
   * Thay kính zin chính hãng:                  400K           
* Thay kính zin chính hãng:                 450K
   * Thay kính zin loại nhà máy:               350K           
* Thay kính zin loại nhà máy:               400K
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         500K            
* Thay vỏ zin loại nhà máy:                  700K
   * Thay dây nút nguồn:                          300K            
* Thay dây nút nguồn:                          350K
   * Thay dây cảm biến:                            300K            
* Thay dây cảm biến:                            300K
   * Thay dây rung:                                    300K            * Thay dây rung:                                    300K
   * Thay camera sau chính hãng:           300K            
* Thay camera sau chính hãng:           350K
   * Thay camera trước chính hãng:       300K            
* Thay camera trước chính hãng:        300K
   * Thay chân sạc trong máy:                 300K            
* Thay chân sạc trong máy:                  400K
   * Thay IC cảm ứng màn hình:              600K            * Thay IC cảm ứng màn hình:               700K
   * Thay IC wifi:                                        700K
            * Thay IC Wifi:                                         800K
   * Thay anten wifi                                   300K            * Thay anten wifi                                     300k
   * Thay loa trong zin chính hãng:         300K
            * Thay loa trong zin chính hãng:           300K
   * Thay loa ngoài zin chính hãng:         300K            
* Thay loa ngoài zin chính hãng:          300k
   * Thay đệm home zin:                           300K            
* Thay đệm home zin:                            300K
   * Thay RON zin chính hãng:                 300K            
* Thay RON chính hãng:                        300K
   * Thay pin zin chính hãng:                   300K
             * Thay pin zin chính hãng:                    350K
   * Thay IC sạc:                                        
600K             
* Thay IC sạc:                                         700k

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 5:                      
Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 5s:
   
   * Thay màn hình zin máy:                     550K           
* Thay màn hình zin máy:                       550K
   * Thay kính zin máy:                              300K           
* Thay kính zin máy:                               300K
   * Thay vỏ zin nhà máy:                          400K           * Thay vỏ zin nhà máy:                           400K
   * Thay dây nút nguồn zin máy:             150K           
* Thay dây nút nguồn zin máy:              200K
   * Thay loa trong zin máy:                       200K          
* Thay loa trong zin máy:                        200K
   * Thay loa zin ngoài chính hãng:          200K           
* Thay loa zin ngoài chính hãng:           200K
   * Thay dây cảm biến:                             200K           
* Thay dây cảm biến:                               200K
   * Thay camera sau zin máy:                  250K           
* Thay camera sau zin máy:                    250K
   * Thay camera trước zin máy:              200K          
* Thay camera trước zin máy:                 200K
   * Thay IC sạc:                                         400K           
* Thay IC sạc:                                            400K
   * Thay chân sạc:                                    250K          
* Thay chân sạc:                                        250K
   * Thay wifi:                                             400K            
* Thay wifi:                                                 400K
   * Thay RON zin:                                     100K            
* Thay RON zin:                                         100K
   * Thay Pin Zin chính hãng:                   250K            
* Thay Pin Zin chính hãng:                       250K

Giá dịch vụ sửa chữa IPad 4                                         Giá dịch vụ sửa chữa iPad 3:
   
   
* Thay màn hình zin:                       1200K                       * Thay màn hình zin:                        1200K
   * Cảm ứng trắng zin chính hãng :   450K                      * Cảm ứng trắng zin chính hãng:       450K
   * Cảm ứng đen zin chính hãng:      400K                       * Cảm ứng đen zin chính hãng:         400K
   * Thay chân sạc zin                          400K                       * Thay chân sạc zin:                           400K
   * Thay dây nút nguồn:                     350K                       * Thay dây nút nguồn:                        350K
   * Thay dây Wifi:                                300K                        * Thay dây Wifi:                                  350K
   * Thay IC wifi:                                    550K                       * Thay IC wifi:                                      600K
   * Thay vỏ:                                          800K                       * Thay vỏ:                                             800K
   * Thay pin zin chính hãng:               500K                       * Thay pin zin chính hãng:                 500K
   * Thay IC sạc:                                    400K                       * Thay IC sạc:                                      500K
   * Thay IC nguồn:                               500K                       * Thay IC nguồn:                                 600K
   * Thay dây đệm home:                     300K                       * Thay dây đệm home:                        300K
   * Thay khay sim:                               100K                       * Thay khay sim:                                  100K
   * Thay IC cảm ứng:                           500K                       * Thay IC cảm ứng:                             500K
   * Thay ổ cứng:                                   500K                      * Thay ổ cứng:                                     600K
   * Mở khóa iCloud:                             600K                       * Mở khóa iCloud:                               600K


Giá dịch vụ sửa chữa iPad Air                                             Giá dịch vụ sửa chữa iPad Air 2

   * Thay màn hình zin chính hãng:                  1400K             * Thay màn hình zin chính hãng:                   3500K
   * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:   600K             * 
Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:   1200K
   * Thay mặt kính(cảm ứng) zin nhà máy:        550K
   
* Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng : 600K             * Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng :   800K              
   * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:     500K             * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:       800K 
   * Thay chân sạc zin:                                         550K            
* Thay chân sạc zin:                                         700K  
   * Thay jack cắm tai nghe:                                600K            
* Thay jack cắm tai nghe:                                 700K
   * Thay IC sạc (USB):                                        800K              * Thay IC sạc (USB):                                       1000K
   * Thay dây wifi:                                                 450K             * Thay dây wifi:                                                  650K
   * Thay IC wifi:                                                   800K              * Thay IC wifi:                                                   1000K
   * Thay vỏ zin:                                                  1000K              * Thay vỏ zin:                                                   1800K
   * Thay Pin zin chính hãng:                              800K              
* Thay Pin zin chính hãng:                               900K
   * Thay IC nguồn:                                             900K              
* Thay IC nguồn:                                               1200K
   * Thay dây đệm home:                                    300K              
* Thay dây đệm home:                                      600K
   * Thay khay sim:                                              100K              
* Thay khay sim:                                                200K
   * Thay IC cảm ứng:                                          900K              
* Thay IC cảm ứng:                                          1100K
   * Thay ổ cứng:                                                 900K               * Thay ổ cứng:                                                 1100K
   * Mở khóa iCloud có 3G:                                650K               * Mở khóa iCloud có 4G:                                 1200K
   
* Mở khóa iCloud bản wifi:                             900K               * Mở khóa iCloud có wifi:                                1800K

Giá dịch vụ sửa chữa iPad Mini                                             Giá dịch vụ sửa chữa iPad Mini 2

   * Thay màn hình zin chính hãng:                   900K             * Thay màn hình zin chính hãng:                      1600K
   * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:   500K             * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:      500K
   * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:     400K             * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:        450K 
   * Thay chân sạc zin:                                        400K              
* Thay chân sạc zin:                                          500K   
   * Thay jack cắm tai nghe:                               400K              
* Thay jack cắm tai nghe:                                  500K
   * Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng : 350K             * Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng :   350K
   * Thay IC sạc (USB):                                        650K              * Thay IC sạc (USB):                                          650K
   * Thay dây wifi:                                                450K              * Thay dây wifi:                                                   450K
   * Thay IC wifi:                                                   600K               * Thay IC wifi:                                                    600K
   * Thay vỏ zin:                                                   950K              * Thay vỏ zin:                                                      950K
   * Thay Pin zin chính hãng:                             550K              
* Thay Pin zin chính hãng:                                 550K
   * Thay IC nguồn:                                              750K              
* Thay IC nguồn:                                                750K
   * Thay dây đệm home:                                    300K              
* Thay dây đệm home:                                       300K
   * Thay khay sim:                                              100K              
* Thay khay sim:                                                150K
   * Thay IC cảm ứng:                                         700K              
* Thay IC cảm ứng:                                             750K
   * Thay ổ cứng:                                                 800K              * Thay ổ cứng:                                                    800K
   * Mở khóa iCloud có 3G:                                500K              * Mở khóa iCloud có 4G:                                    650K
   
* Mở khóa iCloud bản wifi:                             800K              * Mở khóa iCloud bản wifi:                                900K

Giá dịch vụ sửa chữa iPad Mini 3                                            Giá dịch vụ sửa chữa iPad Mini 4

   * Thay màn hình zin chính hãng:                  1800K             * Thay màn hình zin chính hãng:                    3200K
   * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:   650K             * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:    800K                    
   * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:     600K             * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:      600K
   * Thay chân sạc zin:                                        550K              
* Thay chân sạc zin:                                        600K        
   * Thay jack cắm tai nghe:                               500K              
* Thay jack cắm tai nghe:                                550K
   * Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng : 500K             * Thay chuông chính hãng                              550K                                 
   * Thay IC sạc (USB):                                        750K             * Thay IC sạc (USB):                                         900K    
   * Thay dây wifi:                                                550K             * Thay dây wifi:                                                 600K   
   * Thay IC wifi:                                                   650K             * Thay IC wifi:                                                   800K     
   * Thay vỏ zin:                                                  1150K             * Thay vỏ zin:                                                   1300K     
   * Thay Pin zin chính hãng:                              550K            
* Thay Pin zin chính hãng:                               600K      
   * Thay IC nguồn:                                              650K             
* Thay IC nguồn:                                              700K     
   * Thay dây đệm home:                                    300K             
* Thay dây đệm home:                                    350K       
   * Thay khay sim:                                              200K             
* Thay khay sim:                                              200K    
   * Thay IC cảm ứng:                                          750K             
* Thay IC cảm ứng:                                         800K         
   * Thay ổ cứng:                                                 750K             * Thay ổ cứng:                                                 800K     
   * Mở khóa iCloud có 4G:                                600K             * Mở khóa iCloud có 4G:                                 650K
   
* Mở khóa iCloud bản wifi:                            800K              * Mở khóa iCloud có 3G:                                 900K     


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY KÍNH VÀ THAY MÀN HÌNH CÁC ĐỜI MÁY SAMSUNG.


Dòng máy

 Thay kính  Thay màn hình
 Note 9 2.200.000
 
 Note 8  1.800.000  
Note FE   2.000.000  
Note 5  900.000  
 Note 4  750.000  
S9 Plus  1.900.000  
S9   1.600.000  
S8 Plus   1.400.000  
S8   1.300.000  
 S7 Edge  1.200.000  
 S7  800.000  
S6 Edge 1.100.000  
S6 Edge Plus 1.300.000  
 J7 Plus 700.000
 
J7 Pro   600.000  
 J7 Prime  500.000