Sửa chữa

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone Xs:                              Giá dịch vụ sửa chữa iPhone Xs Max:

   * Thay màn hình zin chính hãng:        Call               * Thay màn hình zin chính hãng:     Call       
   * Thay kính zin chính hãng:                 2100K          * Thay kính zin chính hãng:              3600K             
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         Call              
* Thay vỏ zin loại nhà máy:               Call    
   * Thay lưng kính zin chính hãng:        1200K          * Thay lưng kính zin chính hãng:     1400K
   * Thay dây nút nguồn:                          Call              
* Thay dây nút nguồn:                        Call
   * Thay dây cảm biến:                            Call              * Thay dây cảm biến:                          Call
   * Thay camera sau chính hãng:           Call             * Thay camera sau chính hãng:          Call
   * Thay camera trước chính hãng:        Call             * Thay camera trước chính hãng:      Call
   * Thay chân sạc chính hãng:                Call             * Thay chân sạc chính hãng:              Call
   * Thay loa trong chính hãng:                Call             * Thay loa trong chính hãng:              Call
   * Thay loa ngoài chính hãng:                Call            * Thay loa ngoài zin chính hãng:        Call
   * Thay pin zin chính hãng:                    Call            * Thay pin zin chính hãng:                   Call
   * Thay IC sạc:                                         Call          * Thay IC sạc:                                          Call

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone X:     
                       

   * Thay màn hình zin chính hãng:        7000K                                       
   * Thay kính zin chính hãng:                 1600K        
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         CALL
   * Thay lưng kính zin chính hãng:         800K
   * Thay dây nút nguồn chính hãng:       
800K
   
* Thay dây cảm biến chính hãng:         800K
   * Thay camera trước chính hãng:        800K
   * Thay camera sau chính hãng:           1500K
   * Thay loa trong chính hãng:                800K
   * Thay loa ngoài chính hãng:               800K
   * Thay pin zin chính hãng:                   1000K
   * Thay IC Sạc:                                        CALL
   
Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 8:                              Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 8 Plus:

   * Thay màn hình zin chính hãng:       2600K            * Thay màn hình zin chính hãng:    3400K       
   * Thay kính zin chính hãng:                 800K            * Thay kính zin chính hãng:               900K             
   * Thay vỏ zin nhà máy:                       1400K            
* Thay vỏ zin loại nhà máy:              1600K    
   * Thay dây nút nguồn:                          650K           
* Thay dây nút nguồn:                        800K
   * Thay dây cảm biến:                            600K            * Thay dây cảm biến:                         800K
   * Thay camera sau chính hãng:           900K            * Thay camera sau chính hãng:        1200K
   * Thay camera trước chính hãng:        600K            * Thay camera trước chính hãng:     800K
   * Thay chân sạc chính hãng:                700K            * Thay chân sạc chính hãng:             900K
   * Thay loa trong chính hãng:                500K            * Thay loa trong chính hãng:             600K
   * Thay loa ngoài chính hãng:                500K            * Thay loa ngoài zin chính hãng:      600K
   * Thay pin zin chính hãng:                    700K            * Thay pin zin chính hãng:                 800K
   * Thay IC sạc:                                         900K          * Thay IC sạc:                                      1000K

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 7:                              Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 7 Plus:

   * Thay màn hình zin chính hãng:       1400K            * Thay màn hình zin chính hãng:     2200K          
   * Thay kính zin chính hãng:                  600K            * Thay kính zin chính hãng:              700K     
   * Thay kính zin loại nhà máy:               500K            
* Thay kính zin loại nhà máy:            600K     
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         800K            
* Thay vỏ zin loại nhà máy:               900K    
   * Thay dây nút nguồn:                           450K           
* Thay dây nút nguồn:                        500K
   * Thay dây cảm biến:                             400K           
* Thay dây cảm biến:                          500K
   * Thay camera sau chính hãng:            700K           
* Thay camera sau chính hãng:        1200K
   * Thay camera trước chính hãng:      
 450K           * Thay camera trước chính hãng:     500K
   * Thay chân sạc trong máy:                  500K           
* Thay chân sạc trong máy:               550K
   * Thay IC wifi:                                         1200K
         * Thay IC Wifi:                                    1200K
   * Thay loa trong zin chính hãng:          400K
           * Thay loa trong zin chính hãng:        400K
   * Thay loa ngoài zin chính hãng:          400K          
* Thay loa ngoài zin chính hãng:        400K
   * Thay đệm home zin:                            400K          
* Thay đệm home zin:                          400K
   * Thay RON zin chính hãng:                  500K          
* Thay RON chính hãng:                      400K
   * Thay pin zin chính hãng:                     600K
          *Thay pin zin chính hãng:                   600K
   * Thay IC cảm ứng:                                
800K          
* Thay IC cảm ứng:                             1000K   
   * Thay IC sạc:                                        1000K          * Thay IC sạc:                                      1200K 

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 6s:                              
Giá dịch vụ sửa chữa 
iPhone 6s Plus:

   * Thay màn hình zin chính hãng:      1000K            * Thay màn hình zin chính hãng:     1600K                  
   * Thay kính zin chính hãng:                 450K           
* Thay kính zin chính hãng:               500K        
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         600K           
* Thay vỏ zin loại nhà máy:               600K    
   * Thay dây nút nguồn:                          300K           
* Thay dây nút nguồn:                        350K
   * Thay dây cảm biến:                            300K          
* Thay dây cảm biến:                          300K
   * Thay camera sau chính hãng:           300K          
* Thay camera sau chính hãng:         800K
   * Thay camera trước chính hãng:        
3
00K           * Thay camera trước chính hãng:     300K
   * Thay chân sạc trong máy:                  
300K           * Thay chân sạc trong máy:               350K
   * Thay IC wifi:                                         
800K           * Thay IC Wifi:                                     1000K
   * Thay loa trong zin chính hãng:          
300K           * Thay loa trong zin chính hãng:        300K
   * Thay loa ngoài zin chính hãng:          300K          
* Thay loa ngoài zin chính hãng:        300K
   * Thay đệm home zin:                            300K          
* Thay đệm home zin:                          300K
   * Thay RON zin chính hãng:                  400K         
* Thay RON chính hãng:                      400K
   * Thay pin zin chính hãng:                     
350K          *Thay pin zin chính hãng:                   350K
   * Thay IC cảm ứng:                                
800K          * Thay IC cảm ứng:                              700K   
   * Thay IC sạc:                                          800K          * Thay IC sạc:                                       800K 

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 6:                              Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 6 Plus:

   * Thay màn hình zin chính hãng:         700K            * Thay màn hình zin chính hãng:       1150K                      
   * Thay kính zin chính hãng:                  400K           
* Thay kính zin chính hãng:                 450K
   * Thay kính zin loại nhà máy:               350K           
* Thay kính zin loại nhà máy:               400K
   * Thay vỏ zin nhà máy:                         500K            
* Thay vỏ zin loại nhà máy:                  700K
   * Thay dây nút nguồn:                          300K            
* Thay dây nút nguồn:                          350K
   * Thay dây cảm biến:                            300K            
* Thay dây cảm biến:                            300K
   * Thay dây rung:                                    300K            * Thay dây rung:                                    300K
   * Thay camera sau chính hãng:           300K            
* Thay camera sau chính hãng:           400K
   * Thay camera trước chính hãng:       300K            
* Thay camera trước chính hãng:        300K
   * Thay chân sạc trong máy:                 300K            
* Thay chân sạc trong máy:                  400K
   * Thay IC cảm ứng màn hình:              600K            * Thay IC cảm ứng màn hình:               700K
   * Thay IC wifi:                                        700K
            * Thay IC Wifi:                                         800K
   * Thay anten wifi                                   300K            * Thay anten wifi                                     300k
   * Thay loa trong zin chính hãng:         300K
            * Thay loa trong zin chính hãng:           300K
   * Thay loa ngoài zin chính hãng:         300K            
* Thay loa ngoài zin chính hãng:          300k
   * Thay đệm home zin:                           300K            
* Thay đệm home zin:                            300K
   * Thay RON zin chính hãng:                 300K            
* Thay RON chính hãng:                        300K
   * Thay pin zin chính hãng:                   300K
             * Thay pin zin chính hãng:                    350K
   * Thay IC sạc:                                        
600K             
* Thay IC sạc:                                         700k

Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 5:                      
Giá dịch vụ sửa chữa iPhone 5s:
   
   * Thay màn hình zin máy:                     600K           
* Thay màn hình zin máy:                       600K
   * Thay kính zin máy:                              300K           
* Thay kính zin máy:                               300K
   * Thay vỏ zin nhà máy:                          400K           * Thay vỏ zin nhà máy:                           400K
   * Thay dây nút nguồn zin máy:             150K           
* Thay dây nút nguồn zin máy:              200K
   * Thay loa trong zin máy:                       200K          
* Thay loa trong zin máy:                        200K
   * Thay loa zin ngoài chính hãng:          200K           
* Thay loa zin ngoài chính hãng:           200K
   * Thay dây cảm biến:                             200K           
* Thay dây cảm biến:                               200K
   * Thay camera sau zin máy:                  250K           
* Thay camera sau zin máy:                    250K
   * Thay camera trước zin máy:              200K          
* Thay camera trước zin máy:                 200K
   * Thay IC sạc:                                         400K           
* Thay IC sạc:                                            400K
   * Thay chân sạc:                                    250K          
* Thay chân sạc:                                        250K
   * Thay wifi:                                             400K            
* Thay wifi:                                                 400K
   * Thay RON zin:                                     100K            
* Thay RON zin:                                         100K
   * Thay Pin Zin chính hãng:                   250K            
* Thay Pin Zin chính hãng:                       250K

Giá dịch vụ sửa chữa IPad 4                                         Giá dịch vụ sửa chữa iPad 3:
   
   
* Thay màn hình zin:                       1200K                       * Thay màn hình zin:                        1200K
   * Cảm ứng trắng zin chính hãng :   450K                      * Cảm ứng trắng zin chính hãng:       450K
   * Cảm ứng đen zin chính hãng:      400K                       * Cảm ứng đen zin chính hãng:         400K
   * Thay chân sạc zin                          400K                       * Thay chân sạc zin:                           400K
   * Thay dây nút nguồn:                     350K                       * Thay dây nút nguồn:                        350K
   * Thay dây Wifi:                                300K                        * Thay dây Wifi:                                  350K
   * Thay IC wifi:                                    550K                       * Thay IC wifi:                                      600K
   * Thay vỏ:                                          800K                       * Thay vỏ:                                             800K
   * Thay pin zin chính hãng:               500K                       * Thay pin zin chính hãng:                 500K
   * Thay IC sạc:                                    400K                       * Thay IC sạc:                                      500K
   * Thay IC nguồn:                               500K                       * Thay IC nguồn:                                 600K
   * Thay dây đệm home:                     300K                       * Thay dây đệm home:                        300K
   * Thay khay sim:                               100K                       * Thay khay sim:                                  100K
   * Thay IC cảm ứng:                           500K                       * Thay IC cảm ứng:                             500K
   * Thay ổ cứng:                                   500K                      * Thay ổ cứng:                                     600K
   * Mở khóa iCloud:                             600K                       * Mở khóa iCloud:                               600K


Giá dịch vụ sửa chữa iPad Air                                             Giá dịch vụ sửa chữa iPad Air 2

   * Thay màn hình zin chính hãng:                  1400K             * Thay màn hình zin chính hãng:                   3500K
   * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:   600K             * 
Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:   1200K
   * Thay mặt kính(cảm ứng) zin nhà máy:        550K
   
* Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng : 600K             * Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng :   800K              
   * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:     500K             * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:       800K 
   * Thay chân sạc zin:                                         550K            
* Thay chân sạc zin:                                         700K  
   * Thay jack cắm tai nghe:                                600K            
* Thay jack cắm tai nghe:                                 700K
   * Thay IC sạc (USB):                                        800K              * Thay IC sạc (USB):                                       1000K
   * Thay dây wifi:                                                 450K             * Thay dây wifi:                                                  650K
   * Thay IC wifi:                                                   800K              * Thay IC wifi:                                                   1000K
   * Thay vỏ zin:                                                  1000K              * Thay vỏ zin:                                                   1800K
   * Thay Pin zin chính hãng:                              800K              
* Thay Pin zin chính hãng:                               900K
   * Thay IC nguồn:                                             900K              
* Thay IC nguồn:                                               1200K
   * Thay dây đệm home:                                    300K              
* Thay dây đệm home:                                      600K
   * Thay khay sim:                                              100K              
* Thay khay sim:                                                200K
   * Thay IC cảm ứng:                                          900K              
* Thay IC cảm ứng:                                          1100K
   * Thay ổ cứng:                                                 900K               * Thay ổ cứng:                                                 1100K
   * Mở khóa iCloud có 3G:                                650K               * Mở khóa iCloud có 4G:                                 1200K
   
* Mở khóa iCloud bản wifi:                             900K               * Mở khóa iCloud có wifi:                                1800K

Giá dịch vụ sửa chữa iPad Mini                                             Giá dịch vụ sửa chữa iPad Mini 2

   * Thay màn hình zin chính hãng:                   900K             * Thay màn hình zin chính hãng:                      1600K
   * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:   500K             * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:      500K
   * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:     400K             * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:        450K 
   * Thay chân sạc zin:                                        400K              
* Thay chân sạc zin:                                          500K   
   * Thay jack cắm tai nghe:                               400K              
* Thay jack cắm tai nghe:                                  500K
   * Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng : 350K             * Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng :   350K
   * Thay IC sạc (USB):                                        650K              * Thay IC sạc (USB):                                          650K
   * Thay dây wifi:                                                450K              * Thay dây wifi:                                                   450K
   * Thay IC wifi:                                                   600K               * Thay IC wifi:                                                    600K
   * Thay vỏ zin:                                                   950K              * Thay vỏ zin:                                                      950K
   * Thay Pin zin chính hãng:                             550K              
* Thay Pin zin chính hãng:                                 550K
   * Thay IC nguồn:                                              750K              
* Thay IC nguồn:                                                750K
   * Thay dây đệm home:                                    300K              
* Thay dây đệm home:                                       300K
   * Thay khay sim:                                              100K              
* Thay khay sim:                                                150K
   * Thay IC cảm ứng:                                         700K              
* Thay IC cảm ứng:                                             750K
   * Thay ổ cứng:                                                 800K              * Thay ổ cứng:                                                    800K
   * Mở khóa iCloud có 3G:                                500K              * Mở khóa iCloud có 4G:                                    650K
   
* Mở khóa iCloud bản wifi:                             800K              * Mở khóa iCloud bản wifi:                                900K

Giá dịch vụ sửa chữa iPad Mini 3                                            Giá dịch vụ sửa chữa iPad Mini 4

   * Thay màn hình zin chính hãng:                  1800K             * Thay màn hình zin chính hãng:                    1900K
   * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:   650K             * Thay mặt kính(cảm ứng) zin chính hãng:    800K                    
   * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:     600K             * Thay dây volume, gạc rung, nút nguồn:      600K
   * Thay chân sạc zin:                                        550K              
* Thay chân sạc zin:                                        600K        
   * Thay jack cắm tai nghe:                               500K              
* Thay jack cắm tai nghe:                                550K
   * Thay chuông(loa nghe nhac) chính hãng : 500K             * Thay chuông chính hãng                              550K                                 
   * Thay IC sạc (USB):                                        750K             * Thay IC sạc (USB):                                         900K    
   * Thay dây wifi:                                                550K             * Thay dây wifi:                                                 600K   
   * Thay IC wifi:                                                   650K             * Thay IC wifi:                                                   800K     
   * Thay vỏ zin:                                                  1150K             * Thay vỏ zin:                                                   1300K     
   * Thay Pin zin chính hãng:                              550K            
* Thay Pin zin chính hãng:                               600K      
   * Thay IC nguồn:                                              650K             
* Thay IC nguồn:                                              700K     
   * Thay dây đệm home:                                    300K             
* Thay dây đệm home:                                    350K       
   * Thay khay sim:                                              200K             
* Thay khay sim:                                              200K    
   * Thay IC cảm ứng:                                          750K             
* Thay IC cảm ứng:                                         800K         
   * Thay ổ cứng:                                                 750K             * Thay ổ cứng:                                                 800K     
   * Mở khóa iCloud có 4G:                                600K             * Mở khóa iCloud có 4G:                                 650K
   
* Mở khóa iCloud bản wifi:                            800K              * Mở khóa iCloud có 3G:                                 900K     


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY KÍNH VÀ THAY MÀN HÌNH CÁC ĐỜI MÁY SAMSUNG.